کلا جهش ها رو به دو دسته تقسیم میکنن : نقطه ای و کلی

الف ) نقطه ای (point )

1 ) بد معنی ( missense ) : تغییر یک باز در بازهای اول یا دوم کدون و در نتیجه تغییر یک اسید آمینه

۲ ) بی معنی ( nonsense ) : ایجاد کدون خاتمه

۳ ) تغییر چارچوب ( frame shift ) : حذف یا اضافه شدن یک باز

۴ ) خاموش ( silent ) : تغییر یک باز در ناحیه سوم کدون

۵ ) متقاطع ( transversion ) : جابجایی پورین با پیرمیدین و بالعکس

۶ ) انتقالی ( transition ) : جابجایی پورین با پورین و جابجایی پیرمیدین با پیرمیدین

ب ) کلی ( gross )

1 ) حذف ( deletion)

2 ) اضافه ( insertion )

۳ ) نوآرایی ( rearrangement )